สหกรณ์โปร่งใส สมาชิกอุ่นใจ ก้าวไกลด้วยบัญชี 60 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

>>>กลับหน้าหลัก


ผู้ปฏิบัติงาน
ชื่อ - นามสกุล
ระดับผู้
สอบบัญชี
ตำแหน่ง
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ตรวจสอบ
จำนวน
ปีบัญชี
ชื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ระดับ
ความยาก
ในการ
สอบบัญชี
จำแนกกลุ่ม
สอบบัญชี
ประจำปี
วางรูป
บัญชี
สอนแนะ/
การจัดทำบัญชี
หรืองบการเงิน
สายที่ 1
ผู้สอบบัญชี
น.ส.กัลยาณี แซ่ตั้ง(หัวหน้าสาย)
ผู้สอบบัญชีระดับ 5
นวตบ.ชพ.
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
นางอัญชิษฐา ฤกษ์บุญศรี
นวตบ.ปก.
น.ส.จารุณี ไพศรีศาล
นวตบ.
น.ส.กฤติมา คำนาค
นวตบ.
นายประเวศ เล็กทองพันธ์
นวตบ.
11
 
สหกรณ์
 
31 มี.ค 2555
สหกรณ์การเกษตรธวัชบุรี จำกัด
มากที่สุด
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 มี.ค 2555
สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด
มากที่สุด
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 มี.ค 2555
สหกรณ์การเกษตรปฎิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสอง จำกัด
มากที่สุด
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 มี.ค 2555
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเกษตรวิสัยสี่ จำกัด
มาก
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
30 มิ.ย. 2555
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไผ่ จำกัด
มาก
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 ม.ค. 2555
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดินดำ จำกัด
มาก
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
30 มิ.ย. 2555
สหกรณ์การเกษตรศรีสมเด็จ จำกัด
มาก
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 มี.ค 2555
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด จำกัด
มากที่สุด
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 ธ.ค. 2554
สหกรณ์กองทุนสวนยางร้อยเอ็ด จำกัด
มาก
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 ธ.ค. 2554
สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายประเสริฐสงคราม จำกัด
มาก
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 ธ.ค. 2554
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกษตรวิสัย จำกัด
มากที่สุด
พร้อมตรวจสอบ
-
-
15
 
กลุ่มเกษตรกร
 
31 มี.ค 2555
กลุ่มเกษตรกรทำนาหินกอง
น้อย
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 มี.ค 2555
กลุ่มเกษตรกรทำนาเมืองทุ่ง
มาก
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 มี.ค 2555
กลุ่มเกษตรกรทำนานาใหญ่
น้อย
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 มี.ค 2555
กลุ่มเกษตรกรทำนาทุ่งหลวง
ปานกลาง
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 มี.ค 2555
กลุ่มเกษตรกรทำนาธงธานี
มาก
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 มี.ค 2555
กลุ่มเกษตรกรทำนาช้างเผือก
ปานกลาง
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
30 เม.ย. 2555
กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองไผ่
ปานกลาง
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 มี.ค 2555
กลุ่มเกษตรกรทำนาเมืองน้อย
มาก
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 มี.ค 2555
กลุ่มเกษตรกรทำนาบึงนคร
มาก
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 มี.ค 2555
กลุ่มเกษตรกรทำนาธวัชบุรี
ปานกลาง
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 มี.ค 2555
กลุ่มเกษตรกรทำนาห้วยหินลาด
มาก
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 ม.ค. 2555
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งหลวง
มาก
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 ม.ค. 2555
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำคำ
ปานกลาง
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 มี.ค 2555
กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านเปลือยน้อย-สุขสวัสด์
ปานกลาง
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 มี.ค 2555
กลุ่มเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์พัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้
ปานกลาง
พร้อมตรวจสอบ
-
-
สายที่ 10
ผู้สอบบัญชี
นายอลงกรณ์ ประจันพล(หัวหน้าสาย)
ผู้สอบบัญชีระดับ 1
นวตบ.ปก.
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
นายสังวร สุ่มมาตย์
นวตบ.
น.ส.อังคณา ราโชติ
นวตบ.
10
 
สหกรณ์
 
31 มี.ค 2555
สหกรณ์การเกษตรคำนาดี จำกัด
ปานกลาง
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 มี.ค 2555
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านธาตุ จำกัด
มาก
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
30 มิ.ย. 2555
สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าม่วง จำกัด
ปานกลาง
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
30 เม.ย. 2555
สหกรณ์สตรีโพนทอง จำกัด
มาก
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 มี.ค 2555
สหกรณ์พัฒนาสตรีร้อยเอ็ด จำกัด
ปานกลาง
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 มี.ค 2555
สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตสุวรรณภูมิ จำกัด
มาก
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 ธ.ค. 2554
สหกรณ์เคหะชุมชนมั่นคงพัฒนา จำกัด
ปานกลาง
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 ธ.ค. 2554
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเครือข่ายร้อยเอ็ดเหนือ จำกัด
ปานกลาง
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 ธ.ค. 2553
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพนมไพร จำกัด
จัดไม่ได้
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
30 ก.ย. 2554
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อาหาร พลังงาน และเกษตรกรรม จำกัด
จัดไม่ได้
พร้อมตรวจสอบ
-
-
16
 
กลุ่มเกษตรกร
 
31 มี.ค 2555
กลุ่มเกษตรกรทำนาเกษตรวิสัย
น้อย
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 พ.ค. 2555
กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านฝาง
ปานกลาง
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 มี.ค 2555
กลุ่มเกษตรกรทำนาเหล่าหลวง
ปานกลาง
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 มี.ค 2555
กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนสว่าง
ปานกลาง
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 มี.ค 2555
กลุ่มเกษตรกรทำนาน้ำอ้อม
ปานกลาง
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 ม.ค. 2555
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เหล่าหลวง
ปานกลาง
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 ม.ค. 2555
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านฝาง
ปานกลาง
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 ม.ค. 2555
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โนนสว่าง
มาก
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 มี.ค 2555
กลุ่มเกษตรกรทำสวนหนองแวง
ปานกลาง
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 มี.ค 2555
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กำแพง
ปานกลาง
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 มี.ค 2555
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองแวง
ปานกลาง
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 ม.ค. 2555
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เมืองบัว
ปานกลาง
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 ม.ค. 2555
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ดงครั่งน้อย
ปานกลาง
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
30 เม.ย. 2555
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กู่กาสิงห์
ปานกลาง
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
30 เม.ย. 2555
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เกษตรวิสัย
ปานกลาง
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 มี.ค 2555
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำอ้อม
ปานกลาง
พร้อมตรวจสอบ
-
-
สายที่ 11
ผู้สอบบัญชี
น.ส.ธนพรรณ ธรรมโร(หัวหน้าสาย)
ผู้สอบบัญชีระดับ 1
นวตบ.ปก.
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
น.ส.นัคนันทน์ จันทร์ผิว
นวตบ.
4
 
สหกรณ์
 
31 มี.ค 2555
สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถเจริญทรัพย์ จำกัด
มาก
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
30 เม.ย. 2555
สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนร้อยเอ็ด จำกัด *ชำระบัญชี
น้อย
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
30 มิ.ย. 2555
สหกรณ์การเกษตรบ้านน้ำคำใหญ่ จำกัด
ปานกลาง
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
30 เม.ย. 2555
สหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมการเกษตรร้อยเอ็ดหนึ่ง จำกัด
น้อย
พร้อมตรวจสอบ
-
-
11
 
กลุ่มเกษตรกร
 
31 มี.ค 2555
กลุ่มเกษตรกรทำนาเหล่า
ปานกลาง
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 มี.ค 2555
กลุ่มเกษตรกรทำนาบึงงาม
มาก
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 มี.ค 2555
กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลมะบ้า
ปานกลาง
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 พ.ค. 2555
กลุ่มเกษตรกรทำนาผักแว่น
ปานกลาง
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 มี.ค 2555
กลุ่มเกษตรกรทำนาทุ่งเขาหลวง
ปานกลาง
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 มี.ค 2555
กลุ่มเกษตรกรทำนาดินดำ
ปานกลาง
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 มี.ค 2555
กลุ่มเกษตรกรทำนาดงสิงห์
ปานกลาง
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 ม.ค. 2555
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เหล่า
ปานกลาง
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 ม.ค. 2555
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทุ่งเขาหลวง
ปานกลาง
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 ธ.ค. 2554
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ฟ้าประทาน
ปานกลาง
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
30 มิ.ย. 2555
กลุ่มเกษตรกรทำนาเครือข่ายสถาบันเกษตรกร(คสก.) ทุ่งเขาหลวง
น้อย
พร้อมตรวจสอบ
-
-
สายที่ 12
ผู้สอบบัญชี
น.ส.สุภาพร จันทคัด(หัวหน้าสาย)
ผู้สอบบัญชีระดับ 1
นวตบ.ปก.
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
- -ไม่มีผู้ช่วย- -
3
 
กลุ่มเกษตรกร
 
31 ม.ค. 2555
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บัวคำ
ปานกลาง
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
30 เม.ย. 2555
กลุ่มเกษตรกรทำนาสะอาด
ปานกลาง
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
30 เม.ย. 2555
กลุ่มเกษตรกรทำสวนหนองหิน
ปานกลาง
พร้อมตรวจสอบ
-
-
สายที่ 13
ผู้สอบบัญชี
น.ส.สุพิศ บัวพัฒน์(หัวหน้าสาย)
ผู้สอบบัญชีระดับ 1
นวตบ.ปก.
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
- -ไม่มีผู้ช่วย- -
4
 
กลุ่มเกษตรกร
 
31 มี.ค 2555
กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกล่าม
มาก
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 มี.ค 2555
กลุ่มเกษตรกรทำนามะอึ
น้อย
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 ม.ค. 2555
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ดูกอึ่ง
ปานกลาง
พร้อมตรวจสอบ
-
-
 
31 มี.ค 2555
กลุ่มเกษตรกรทำไร่ชุมพร
ปานกลาง
พร้อมตรวจสอบ
-
-
หน้า 1 2 3 4